Formandens beretning 2010


Generalforsamling i Aarhus Rideklub
Onsdag den 23 februar 2011.Formandens beretning.

Denne beretning bliver offentliggjort på AAR´s hjemmeside umiddelbart efter generalforsamlingen.

Beretningen har jeg struktureret således, at jeg først vil redegøre for driften i 2010, herefter vil emnet være de sportslige aktiviteter. Situationen omkring Vilhelmsborg samt forventningerne til fremtiden vil afslutte denne beretning.

Jeg skal indledningsvis henlede generalforsamlingens opmærksomhed på at Maja Lindvig Olesen er indtrådt i bestyrelsen på John Sproegels plads som kasserer. Såfremt denne beretning godkendes har forsamlingen samtidig godkendt Maja´s indtræden i bestyrelsen.

Resultatet af driften i 2010 blev et plus på knapt 60.000 kr. Omsætningen i forbindelse med opstaldningen faldt ca. 10% i forhold til året før, men dette opvejes af den omsætning på godt et par hundrede tusinde, der er genereret gennem samarbejdet med Dansk Varmblod omkring afprøvninger. Det samlede aktivitets niveau bliver herved identisk med 2009, hvilket må betragtes som tilfredsstillende, de generelt vanskelige tider taget i betragtning. Samarbejdet med DV har udmøntet sig i,
at AAR har afholdt 2 hoppeafprøvninger, samt passet staldene og stillet ryttere ved hingsteprøverne.
Af forhold, der har belastet driften, skal det noteres, at rideskolen har haft en ganske betydelig dyrlægeregning på 75.000 kr. i løbet af året. Hovedparten af denne omkostning stammer fra kolik. Der er hen over efteråret gjort en betydelig indsats forat komme dette problem til livs, og det er vurderingen, at der nu er styr på situationen. Grundet denne omkostning samt det forhold, at vi i sidste halvår 2010 kun havde 2
beriderelever til at undervise i rideskolen, bliver rideskolens dækningsbidrag 90.000 kr. mindre end i 2009.
Ser vi på formueforholdene i AAR kan det oplyses, at klubben har en egenkapital på 317.488 kr. og en ikke bogført værdi af rideskoleheste på små 400.000 kr.. Set i forhold til de fleste tilsvarende klubber, er AAR særdeles velstillet, hvilket giver os sikkerhed for at kunne modstå fremtidige udfordringer. Et forhold der har ligget bestyrelsen meget på sinde.
Vedligeholdelsen på Vilhelmsborg har fået et betydeligt løft i 2010. Bundene i alle ridehaller er nu særdeles gode. Logerne i blå hal er blevet renoveret og der er senest kommet en flot ny barriere, som lyser dejligt op i hallen. Nævnes skal det også, at rejsestaldene har fået nyt tag.

I 2010 har der sædvanen tro været afholdt 2 distriktsstævner med Aarhus Mesterskaberne i henholdsvis springning og dressur. Begge stævner blev afviklet med succes og der skal lyde en varm tak til vort dygtige sportsudvalg med Laura og Julie i spidsen. I rideskolens regi blev der afviklet 2 velbesøgte elevstævner samt 2 velbesøgte ridelejre. Der blev i året afholdt et Showstævne, som fandt sted på gårdspladsen. Dette var som vanligt velbesøgt. Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige, som gør det muligt at gennemføre de nævnte aktiviteter. Jeg håber I vil møde op igen i 2011.
Blandt de individuelle præstationer er der grund til at fremhæve Camillas 5. plads på Grevens Ca´ Va` ved verdensmesterskaberne for 5 år´s heste i Verden. Ranglistens vindere skal vi hylde senere, men jeg vil ikke undlade, at nævne vinderne her i beretningen. Disse blev:
Pony
Dressur: Victoria Vallentin & Bell
Spring: Malene Friis & Golden
Hest
Dressur: Michael Sproegel & Sambuca
Spring: Laura Rindom & Ramazottie

Omkring Vilhelmsborg skal det oplyses, at der for indeværende arbejdes på at få vedtaget nye vedtægter for foreningen. Det har været et krav fra DV og AAR, at de gamle vedtægter, som stammer tilbage fra rekonstruktionsperioden slut halvfemserne, blev ændret således, at de 2 faste brugere af stedet ikke kan komme i mindretal i foreningens bestyrelse. De afgørende drøftelser med Århus kommune forventes at blive afsluttet her i første kvartal 2010.
Arbejdet med lovliggørelsen af staldene er kommet dertil, at der ligger et forslag til renovering fra arkitekten .Dette forslag respekterer kommunens krav om ikke at ændre på den indvendige konstruktion, men resultatet er, at der kun bliver ca. 40 staldpladser. Derfor kan AAR ikke gå ind for den forelagte løsning, så indtil videre må vi afvente, hvad der sker. Der er trods alt 9 år til de sidste dele af loven træder i kraft.


Medio 2010 tiltrådte Jens Kronborg som direktør for driftsaktieselskabet. Samarbejdet med Jens har fungeret særdeles godt, og jeg vil gerne her benytte lejligheden rette en stor tak til Jens.

Planerne for 2011 tilsiger, at vi igen i år holder Aarhus Mesterskaber i både spring og dressur. Spring endda allerede i næste week-end med over 1000 starter. I april er der planlagt et landsstævne i dressur for ponyer. Der er endvidere afholdt et showstævne i dressur den 2. januar, og planlagt 3 mere nemlig et i hvert af de følgende kvartaler. F.s.v.a. stævnet i 3. kvartal vil dette blive afviklet i samarbejde med DV lørdag eftermiddag i forbindelse med elitehoppeskuet.
Samarbejdet med DV vil i 2011 omfatte 4 hoppeafprøvninger, hvoraf den første er gennemført, samt begge hingsteafprøvningerne.

Afslutningsvis vil jeg rette en varm tak til alle, der er arbejdsmæssigt tilknyttet AAR, for et godt samarbejde gennem året. Også en stor tak til bestyrelsesmedlemmerne og sportsudvalget for indsatsen i 2010.

Dette var beretningen, som jeg herved overgiver til generalforsamlingens behandling.

Generalforsamling i Aarhus Rideklub afholdes Onsdag den 23 februar 2011 kl. 19.00. I Smedjen på Vilhelmsborg.

Dagsorden ifølge lovene. Disse findes på klubbens hjemmeside,

Der er ikke kommet forslag jf. lovenes § 10.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

Susanne Nielsen, Henning Kragekjær, Julie Allen, Ole Mikkelsen.


Med venlig hilsen.
Bestyrelsen


Generalforsamling i Aarhus Rideklub, Onsdag den 25 februar 2009.

Formandens beretning.


Jeg skal indledningsvis oplyse, at denne beretning bliver offentliggjort på AAR´s hjemmeside.

Beretningen er er opdelt således, at jeg som det første vil redegøre for driften 2008. Næste emne er de sportslige aktiviteter, herefter vil jeg som det sidste redegøre for situationen omkring Vilhelmsborg og forventningerne til at få staldene renoveret og lovliggjort.

Driftsresultatet for AAR i 2008 er blevet særdeles tilfredsstillende, idet der er et overskud på 268.000 kr. Aktivitetsniveauet er en smule mindre end året før. Foderet specielt havren er faldet i pris hen over efteråret . Dette har sammen med driftsresultatet givet anledning til, at bestyrelsen har overvejet muligheden for at sænke opstaldningsprisen. Analyseres omkostningerne vil man se at posten, der omfatter foder, halm og bortkørsel af mødding er faldet ca. 47.000 kr. ( 1.030.000 – 983.000 ) set i forhold til året før. Bestyrelsen har valgt at anvende denne besparelse til at konsolidere klubbens økonomi, i stedet for at sænke priserne med de ca. 50 kr./md., der var grundlag for.
Rideskolen har igen i år frembragt et flot resultat. Omsætningen er steget fra 510.000 kr. til 655.000 kr., mens dækningsbidraget er steget fra 251.000 kr. til 411.00 kr. Lone skal have en stor tak for dette resultat, som har afgørende indflydelse på klubbens økonomi.
I løbet af året er der blevet gennemført en del forbedringer på Vilhelmsborg.
Der er lagt ny bund i rød hal.
Folde er blevet nyanlagt.
Belysning i alle haller er renoveret.
Parkeringsforholdene ved stævner er forbedret.
Der er opsat lys ved rød hal.
70% af vandkopperne i staldene er renoveret
Alle stalddøre er renoveret.
Der er købt 4 nye heste til rideskolen.
Det er efter min vurdering betydelige forbedringer, der er gennemført i 2008, og jeg vil gerne her takke Lars Kjærgård som direktør for DAV for et godt samarbejde i årets løb. Jeg er klar over, at vi fortsat har ønsker om forbedringer som vi vil forsøge at få gennemført i den kommende tid.

2008 blev et meget aktivt år på stævnefronten. Der blev afholdt Århus mesterskaber i både spring og dressur, et stævne for rideskolens elever og så sidst på året Nordisk Mesterskaber i dressur. Sidstnævnte var en meget stor opgave for klubben, men gennem et godt samarbejde med Jens Beck i spidsen lykkedes det, at få succes både sportsligt og økonomisk. En stor tak til mange hjælpere uden hvis indsats stævnet ikke kunne gennemføres. En særlig tak skal lyde til Annette og Peter Ejlersgård for et helt enestående engagement bl.a. med at skaffe sponsorer, som var den direkte årsag til at stævnet gav et overskud på ca. 170.000 kr.
Klubbens ryttere har igen i år opnået flotte resultater, jeg skal her blot nævne de væsentligste af disse.
Distriktsmesterskabet i dressur for hold blev vundet af beridereleverne Mathias og Signe samt Annette Ejlersgård og Hanne Rasmussen.
Distriktsmester for 2. pony i dressur vandt Viktoria Vallentin på Magic Sunshine.
Rikke Lindberg vandt på Brooklands Moonwalker pony klassen ved WC i Odense. Herudover har Rikke opnået utallige sejre og placeringer ved andre stævner.
Hans Jørgen Nørgård vandt med Charles Chegall i Saumur i Frankrig og opnåede en flot 6. plads ved DM i dressur.
Annette Ejlersgård opnåede en 2. plads med Gørklintgårds Dublet ved DRF´s championat for 5 års heste.
AAR´s dressurhold vandt den indledende runde i KRAFFT cup. Holdet bestod af Anette Ejlersgård, Tina Christensen og beridereleverne Sune og Mathias.

Som jeg redegjorde for på sidste år generalforsamling var der i foreningen Vilhelmsborgs regi igangsat et strategiarbejde med det formål, at få opfyldt den nye lov om hestehold og at få stedet bragt ”up to date”. Desværre blev dette arbejde ikke fuldført. De 3 faste brugere af Vilhelmsborg ( DRF, DV og AAR) havde gennem hele forløbet haft den forudsætning, at de skulle have flertal i foreningens bestyrelse for at binde sig for de store investeringer, der skal til, for at indfri forventningerne til et ”nyt Vilhelmsborg”. Århus kommune ville ikke acceptere de ændringer i foreningens vedtægter, der var nødvendige, for at sikre de faste brugere flertallet, hvorfor startegiprocessen blev standset.
Der opstod herefter en noget turbulent situation, idet foreningens formand Egon Fræhr gik af som formand, mens DAV bestyrelse fandt det rigtigst at stille deres mandater til rådighed, og endeligt har DRF meddelt, at forbundet udtræder af foreningens bestyrelse, når denne valgperiode ophører 1 april 2010.
Med hensyn til DAV´s bestyrelse, som p.t. består af Stephan B. Knudsen, Ole Christiansen og Lars Kjærgård, bliver situationen først afklaret, når der er afholdt generalforsamling, hvilket forventes i marts måned. De faste brugere har alle opfordret den nuværende bestyrelse til at fortsætte, da alle er enige om, at der er gjort et flot arbejde, men nu må vi så afvente og se, hvad der sker.
Lars Kjærgård har gennem de sidste par år vederlagsfrit varetaget rollen som direktør for DAV en opgave som Lars har løst med stor dygtighed og som vi alle er ham megen tak skyldig for. Lars har nu besluttet ikke at varetage den rolle længere, så der skal findes en løsning, som sikrer stedet en fortsat god drift.
Vedr. renovering og lovliggørelse af staldforholdene er det min vurdering, at dette for AAR skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem DAV, AAR og Århus kommune. Processen bliver umiddelbart nemmere ved at de enkelte brugere hver især må sikre deres interesser i et samarbejde med DAV og kommunen, frem for at alt skulle færdigplanlægges og vedtages samlet. Jeg forventer, at vi går i gang med vores del af arbejde snarest muligt efter, at generalforsamlingen er gennemført i DAV.
Som det måtte fremgå af min redegørelse står vi på Vilhelmsborg overfor nogle betydelige udfordringer, men jeg er overbevist om at vi nok skal håndtere disse til gavn for stedets brugere. Dette synspunkt baserer jeg på det faktum, at samarbejdet mellem de faste brugere og mellem de faste brugere og DAV ikke har været bedre i den tid jeg har haft med Vilhelmsborg at gøre.

Som det sidste i denne beretning vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde. Også tak til Peter Ejlersgård som desværre måtte udtræde af bestyrelsen på grund af tidsnød, men Peter har været en uvurderlig hjælp i mange situationer.
Tak til Søren og beridereleverne som har været fundamentet for klubbens virke året gennem året. Også tak til Hans Jørgen for din altid positive indsats. Rikke og co. skal takkes for en flot indsats med at holde sammen på alle staldens aktiviteter. Til Lene som holder styr på kontoret skal der lyde en stor ros og mange tak for din gode måde at håndtere et ikke altid let job.
Dette var beretningen, som jeg hermed overgiver til generalforsamlingens behandling.


Indbydelse til generalforsamling

Generalforsamling i Aarhus Rideklub afholdes Onsdag den 25 februar 2009 kl. 19.30.

I Herskabsstalden på Vilhelmsborg.

Dagsorden ifølge lovene. Disse findes på klubbens hjemmeside,
www.aarhus-rideklub.dk

Der er ikke kommet forslag jf. lovenes § 10.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg.
Kamilla Brandi, Susanne Nielsen, Pernille Kjær Larsen, Ole Mikkelsen.
Herudover bliver der valg til den bestyrelsespost, der er ledig efter Peter Ejlersgård.


Med venlig hilsen.
Bestyrelsen